WYSIWYG Web Builder

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
POWIŚLAŃSKA KOALICJA OBYWATELI

WEŹ UDZIAŁ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Bezpieczeństwo

Dziedziną życia o ogromnym znaczeniu dla samorządu Kwidzyna jest bezpieczeństwo. Będziemy kontynuować wiele działań, aby cały czas nasi mieszkańcy, jak i goście przebywający w naszym mieście czuli się bezpieczni.

Co zrobiliśmy:

- modernizowaliśmy przestrzeń komunalną poprzez remonty dróg i chodników, przejść dla pieszych, budowę i oznakowanie ciągów komunikacyjnych;
- rozwijaliśmy system monitoringu ulic i placów;
- rozwijaliśmy monitoring przy szkołach i placówkach oświatowych a także zrealizowaliśmy programy profilaktyczne skierowane na poprawę bezpieczeństwa.

Chcemy:
aby każde dziecko w Kwidzynie umiało pływać;
aby mieszkańcy i goście czuli się w Kwidzynie bezpiecznie;
aby w Kwidzynie zmalała liczba wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych;
aby mieszkańcy z problemami - szczególnie dzieci i młodzież zagrożona samobójstwem w porę znaleźli pomoc psychologiczną.

Dlatego zamierzamy:

1.
utworzyć miejski telefon zaufania oraz całodobowy punkt pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży;
2. wzbogacić i usprawnić system monitoringu miejskiego;
3. doświetlać miasto i przejścia dla pieszych oraz modernizować system komunikacyjny (oznakowanie ulic, placów);
4. stale poprawiać stan chodników i ścieżek rowerowych oraz montować sygnalizatory prędkości;

będziemy:
- kontynuować realizację programów profilaktycznych w szkołach dotyczących przemocy, wandalizmu, uzależnień, bezpieczeństwa wypoczynku w wodzie;
- współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji reagowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
współpracować z powiatem kwidzyńskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom.

Oświata

Kwidzyńska oświata to jedna z wyjątkowych wizytówek miasta Kwidzyna. W naszym mieście wprowadziliśmy dobrze zorganizowaną i przemyślaną sieć szkół. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami akademickimi w celu zapewnienia naszym szkołom wsparcia dydaktycznego.
Wprowadziliśmy również przejrzysty system finansowania szkół i przedszkoli.

Nasze szkoły i przedszkola:

- osiągają bardzo wysokie efekty nauczania potwierdzone wynikami egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych plasujących Kwidzyn w ścisłej czołówce województwa pomorskiego;
- stworzyły bardzo bogatą ofertę edukacyjną obejmującą zarówno zajęcia dydaktyczne, jak również programy wychowawcze, prozdrowotne ukierunkowane na indywidualne potrzeby uczniów;
- zapewniają wszystkim dzieciom opiekę przedszkolną i żłobkową;

chcemy:

1. utworzyć MULTICENTRUM - nowoczesne centrum edukacji w budynku dworca PKP;
2. dokończyć budowę boiska przy SP nr 2;
3. likwidować kolejne bariery architektoniczne z myślą o niepełnosprawnych;

a także:

- utrzymać wysoki poziom kwidzyńskiej edukacji;
- wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży;
- wspierać rozwój zawodowy nauczycieli;
- kontynuować naukę pływania i jazdy konnej dla uczniów szkół podstawowych;
- zmniejszać wszelkie zjawiska związane z przemocą;
- wspierać integrację rodziców ze środowiskami szkolnymi;
- obejmować opieką przedszkolną wszystkie dzieci;
- wspierać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje w realizacji zadań edukacyjnych
- wspierać aktywność edukacyjną naszych seniorów poprzez współpracę z Klubem Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej;

Polityka społeczna

W nadchodzącej kadencji zamierzamy w dalszym ciągu realizować cele określone w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kwidzyna.
Chcemy:
wprowadzić kartę mieszkańca i kartę seniora
objąć seniorów szerszą opieką, dającą im samodzielność;
uruchamiać kolejne programy integrujące seniorów;
zwiększyć ilość tańszych przedszkoli;
zaspokajać potrzeby mieszkaniowe mieszkańców.

Dlatego:
1. we współpracy z powiatem kwidzyńskim będziemy wspierać Kwidzyńskie Centrum Seniora poprzez utworzenie mieszkań chronionych dla seniorów i teleopiekę;
2. zbudujemy kolejny Dom Dziennego Pobytu dla seniorów;
3. utworzymy kolejne publiczne przedszkole w Kwidzynie;
4. będziemy realizować budownictwo mieszkaniowe w ramach TBS;
5. utworzymy ośrodek adopcyjny dla zwierząt;

a także będziemy:
wspierać aktywność seniorów poprzez działanie Klubu Seniora;
- kontynuować współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy;
wspierać rodziny poprzez szeroki dostęp do żłobków i przedszkoli, system stypendialny, walkę z przemocą, alkoholizmem i narkomanią;
- zabezpieczać potrzeby bytowe dzieci z rodzin ubogich poprzez dożywianie, organizację wypoczynku letniego i zimowego, pomoc w wyposażeniu ich w pomoce szkolne, podręczniki, odzież, a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- kontynuować realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych;
- wspierać organizacje pozarządowe funkcjonujące w obszarze pomocy społecznej
- pomagać mieszkańcom w zakresie utrzymania wysokiego poziomu środków przeznaczanych na remonty mieszkań i budynków;
przygotowywać i udostępniać tereny pod budownictwo wielorodzinne jak i jednorodzinne;
wspierać budownictwo spółdzielcze;
propagować ideę wolontariatu w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą społeczną.

Kultura

Samorząd Kwidzyna zrealizował lub wsparł wiele bardzo ważnych przedsięwzięć w sferze kultury. Na różne imprezy, festiwale czy koncerty chętnie przyjeżdżają także goście z zewnątrz. Stała oferta edukacyjna czy liczne zajęcia popołudniowe stanowią ważny czynnik rozwoju miasta.
Zrealizowaliśmy lub wsparliśmy projekty:
- teatralne i muzyczne: Festiwal Sztuki Ulicznej, Festiwal Animo, konkursy recytatorskie, spektakle teatralne, przeglądy teatralne dzieci i młodzieży, Szałamaja, Wieczorne Nastroje, Regionalny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Klub Dobrej Piosenki, koncerty uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Helikon”, koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Powiśle, pokazy tańca mażoretkowego oraz liczne koncerty muzyczne w teatrze, hali sportowej oraz w plenerze
- plastyczne, filmowe i plenerowe: plenery malarskie, wystawy i wernisaże, działalność pracowni plastycznej KCK, przeglądy filmowe, działalność kina DKF, Dni Kwidzyna, Pożegnanie Lata, Targi Staroci, Smaki Jesieni, Cud nad Wisłą, WOŚP, Jarmark bł.Doroty;
udostępniliśmy do zwiedzania wieżę katedralną dla mieszkańców i turystów.

chcemy:
1.
przywrócić blask Kina Tęcza i utworzyć w nim przy współpracy stowarzyszeń ośrodek kultury ze sceną teatralną;
2. Udostępnić podziemia Kina Tęcza młodzieży;
3. udostępnić mieszkańcom nowoczesną bibliotekę miejską w budynku dworca PKP;
4. utworzyć muzeum Kwidzyna i park historyczny;
5. zrewitalizować kwidzyńską starówkę;
6. rozpocząć prace mające na celu odtworzenie ratusza;

zamierzamy również:
- upowszechniać kulturę wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz zwiększać możliwości ich udziału w tworzeniu kultury;
- usprawnić system skutecznego informowania mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych (stworzenie mobilnego systemu informacji);
rozwijać działania wzmacniające proces promowania i wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej w różnych dziedzinach kultury.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to obowiązek wszystkich mieszkańców miasta, zakładów pracy, oraz samorządu. To obowiązek, w którym przede wszystkim troszczymy się o to, jaki świat zostawimy naszym przyszłym pokoleniom - wnukom, prawnukom.

chcemy, aby:

- powietrze w Kwidzynie było jeszcze czystsze;
- coraz więcej mieszkańców korzystało z tańszej energii cieplnej z PEC;
- mieszkańcy byli zabezpieczeni przed skutkami powodzi;

dlatego:

1. zbudujemy zbiornik retencyjny na Liwie;
1. podłączymy kolejne budynki do sieci PEC;
2. systematycznie będziemy wprowadzać - także dla odbiorców prywatnych - odnawialne źródła energii.

a także:

- nadal będziemy usprawniać sprzęt do utylizacji odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów;
- zbudujemy kolejne ścieżki rowerowe i będziemy promować komunikację publiczną celem zmniejszenie ruchu samochodowego;
- usprawnimy kanalizację sanitarną i deszczową;
- będziemy kontynuować likwidację azbestu;
- zrealizujemy programy edukacyjne związanych z ochroną środowiska;
- będziemy wspierać stowarzyszenia zajmujące się ochroną środowiska;
- wprowadzimy przy pomocy Kwidzyńskiego Parku Technologicznego alternatywne źródła energii;
- rozwiniemy strefy zieleni w naszym mieście;
- stale będziemy monitorowali środowisko.

Sport i turystyka

Kwidzyn jest miastem, w którym dla mieszkańców sport odgrywa dużą rolę. Upowszechnianie sportu stało się naszym wspólnym, ogromnym sukcesem.
Do tej pory:
-zbudowaliśmy przy szkołach nowoczesne, otwarte dla wszystkich chętnych boiska sportowe, tzw. Orliki (ostatnie - przy SP nr 2 - jest w trakcie budowy);
- wsparliśmy finansowo stowarzyszenia sportowe;
- powołaliśmy do życia szkołę podstawową z oddziałami mistrzostwa sportowego
- wspieraliśmy i będziemy wspierać sport i rekreację osób niepełnosprawnych;
- zapoczątkowaliśmy obowiązkową naukę pływania dla dzieci od II klasy SP;
- wspieramy realizowane przez szkoły programy wychowania zdrowotnego;
- zagospodarowaliśmy na potrzeby rekreacji teren przy Balatonie.


Chcemy, aby:
mieszkańcy mieli możliwość letniego wypoczynku nad otwartym akwenem wodnym;
Kwidzynianie mieli jeszcze większe możliwości rekreacji;
turyści spędzali czas w Kwidzynie dłużej, niż dotychczas.

Dlatego:
1.
zbudujemy zalew nad Liwą,
2. zbudujemy kwidzyńskie tężnie;
3. zbudujemy osadę dla rekonstruktorów historycznych i rzemieślników dawnych rzemiosł;
4. utworzymy tanie miejsca noclegowe dla potrzeb turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i karawaningowej;

A także:
- zbudujemy nowe oraz zmodernizujemy stare place zabaw;
- zbudujemy ścieżki rowerowe, między innymi wzdłuż rzeki Liwy - utworzymy stałą wypożyczalnię rowerów oraz zwiększymy liczbę punktów do samodzielnej obsługi rowerów;
zmodernizujemy boiska i kompleksy sportowe;
utworzymy przystań kajakową na rzece Liwie.

Zdrowie

W obowiązującym w naszym kraju systemie prawnym ochroną zdrowia zajmują się: Pomorski Narodowy Fundusz Zdrowia w Gdańsku, niepubliczne placówki świadczące usługi lecznicze oraz podmioty zajmujące się dystrybucją leków.
Naszym zadaniem jest koncentracja na profilaktyce zdrowotnej, wspieranie w rozwoju podmiotów zajmujących się opieką zdrowotną oraz wszelka pomoc dla osób niepełnosprawnych.
Chcemy:
zwiększyć wczesną wykrywalność chorób nowotworowych u mieszkańców Kwidzyna;
obejmować opieką rehabilitacyjną i terapeutyczną mieszkańców stosownie do potrzeb zdrowotnych;
tworzyć nowe programy profilaktyki zdrowotnej.

Dlatego będziemy:
wspierać programy profilaktyczno - zdrowotne;
wspólnie z powiatem kwidzyńskim wspierać pozyskanie dla Kwidzyna lekarzy specjalistów;
wspomagać Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Dzieci;
- wspomagać Kwidzyńskie Hospicjum;
- kontynuować funkcjonowanie ścieżek kształcenia integracyjnego w przedszkolu i szkołach;
- wspomagać Warsztaty Terapii Zajęciowej;
- zwiększać we współpracy z organizacjami pozarządowymi ofertę zajęć rekreacyjno-sportowych dla seniorów.

Wspólnota

Nowoczesne miasto to miejsce, w którym mieszkańcy sami kreują przestrzeń do rozwoju swoich pasji, realizują swoje potrzeby, spotykają się, rozmawiają, wymieniają poglądami i mają narzędzia do wpływania na rozwój miasta.
Chcemy sprawić, aby mieszkańcy:
- mieli możliwość udziału w zarządzaniu miastem i realizacji swoich pomysłów;
- mogli rozwijać postawy obywatelskie;
- otrzyma nowe narzędzia komunikacji z władzami miasta,
- mieli możliwość integracji w wielu dziedzinach.

Co zrobiliśmy:
- wdrożyliśmy Budżet Obywatelski, jako narzędzie realizacji pomysłów mieszkańców na lepsze, przyjaźniejsze miasto;
- utworzyliśmy radę seniorów jako ciało wspierające i doradcze w zakresie rozwoju miasta;
- utworzyliśmy Kwidzyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego jako wsparcie dla organizacji pozarządowych;
- wspieraliśmy rozwój obywatelski młodzieży poprzez projekt debat oksfordzkich;
- usprawniliśmy komunikację z mieszkańcami [Kwidzyn SMS, portale społecznościowe].
Dlatego:
1. będziemy włączać mieszkańców w system planowania i realizacji zadań kulturalnych poprzez system regrantingu i miejskiej rady bibliotecznej;
2. stworzymy narzędzia do błyskawicznego powiadamiania o zdarzeniach, usterkach w mieście;
3. będziemy wspierać utworzenie młodzieżowej rady miasta;
4. będziemy rozwijać Budżet Obywatelski;
5. stworzymy Warsztat Miejski, jako miejsce integracji;
6. zbudujemy centrum integracji społecznej, wspomagające włączenie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem spowodowanym ubóstwem, bezrobociem, niższymi szansami rozwojowymi;
7. będziemy wspierać działania mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej i krzewić ideę wolontariatu.
8. Będziemy kontynuować proces rewitalizacji społecznej.

Gospodarka

Silnikiem rozwoju gospodarczego miasta jest sprawna komunikacja, potencjał przemysłowy i usługowy oraz stały, wysoki poziom inwestycji w Kwidzynie.
W minionych latach, dzięki budowie mostu przez Wisłę otworzyliśmy Kwidzyn na zachodnią część naszego kraju. Zwiększyliśmy dostępność mieszkańców do zachodniej części Polski.
Wiemy także, jak ważną część komunikacji stanowią dobre drogi dojazdowe. Dzięki doskonałej współpracy z samorządem wojewódzkim rozpoczęliśmy gruntowny remont drogi z Kwidzyna do Prabut, który pozwoli na szybsze połączenie miasta ze wschodnimi ciągami komunikacyjnymi, w tym z drogą S7 Warszawa - Gdańsk. Innym efektem współpracy jest również remont ul.Hallera, stanowiącej część drogi wojewódzkiej w kierunku Sadlinek. Nową nawierzchnię uzyskała też droga w kierunku Grudziądza.
Dzięki realizacji zaplanowanego w 2013 roku remontu linii kolejowej Grudziądz - Malbork podwyższy się dostępność kolejowa Kwidzyna.
Przy tej okazji nasze działania skoncentrowane są na ścisłej współpracy z samorządem województwa w zakresie włączenia komunikacyjnego Kwidzyna w system transportu wojewódzkiego. Dlatego też samorząd rozpoczął budowę centralnego portu przesiadkowego w Kwidzynie nazywanego węzłem integracyjnym, którego najważniejszym elementem jest dworzec PKP.
Chcemy:
1. stworzyć w pobliżu dworca PKP miejsce:
- umożliwiające rozwój transportu autobusowego,
- łączące sieć transportu kolejowego, autobusowego i miejskiego,
- ułatwiające modernizację i powstawanie nowych linii komunikacji miejskiej,
- oferujące dodatkowe miejsca parkingowe i centralne ogniwo komunikacji rowerowej;
2. zbudować obwodnicę Kwidzyna umożliwiającą odciążenie miasta z drogowego transportu przemysłowego;

W minionej kadencji:

1. w sferze małej i średniej przedsiębiorczości:
- utrzymywaliśmy bardzo wysoki - ponad 20% poziom inwestycji i remontów w budżecie miasta;
- udostępniliśmy tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą;
- wspieraliśmy rozwój usług;
2. w sferze komunikacyjnej:
- przeprowadziliśmy remont ul Hallera, ul Zamkowa Góra, ul Długiej, Placu Plebiscytowego, Kazimierza Wielkiego, trwa remont wiaduktu na ul.Owczej;
- przeprowadziliśmy remont wiaduktów na ul. Warszawskiej i 3 Maja;
- kontynuowaliśmy modernizację infrastruktury poprzez budowę nowych rond, realizacje programu doświetleń miasta, budowę nowych oraz modernizację istniejących ulic, chodników, budowę nowych miejsc parkingowych;
3. w sferze budownictwa mieszkalnego:
- wspieraliśmy działania Towarzystwa Budownictwa Społecznego w rewitalizacji kwidzyńskiej starówki;
- wspieraliśmy budownictwo spółdzielcze i indywidualne poprzez udostępnianie i uzbrajanie terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną (budowa ulic i parkingów);
- pozyskiwaliśmy lokale socjalne i komunalne, w tym celu wyremontowaliśmy budynek przy ul Słowiańskiej 29 oraz wykonaliśmy remonty mieszkań komunalnych;
- przy zaangażowaniu wspólnot mieszkaniowych wykonaliśmy ocieplenia budynków i remonty elewacji;
4. w sferze inwestycji oświatowych i sportowych:
- wykonaliśmy termomodernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego;
- wykonaliśmy bezpieczne dojazdy do szkół podstawowych;
- inwestujemy w boiska szkolne i orliki;
5. w sferze rekreacji:
- wykonujemy remonty placów zabaw oraz stawiamy nowe
- instalujemy siłownie plenerowe
- zagospodarowaliśmy teren przy Balatonie na potrzeby rekreacyjne mieszkańców Kwidzyna
- budujemy ścieżki rowerowe

Chcemy utrzymać wysoki poziom inwestycji dlatego będziemy:

1. kreować nowe miejsca pracy poprzez utrzymywanie tak wysokiego jak dotychczas poziomu udziału inwestycji i remontów w budżecie miasta;
2. kontynuować prace (przy udziale środków unijnych) związane z budową zalewu na rzece Liwie;
3. kontynuować rozwój infrastruktury komunalnej poprzez budowę nowych i remont istniejących dróg, chodników, miejsc postojowych, modernizację oświetlenia miasta;
4. wspierać budownictwa mieszkaniowego;

PROGRAM WYBOPRCZY DLA POWIATU1. EDUKACJA
Jesteśmy liderami edukacji. Samorząd powiatu został już cztery razy wyróżniony certyfikatem „ Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat przyznawany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jednostkom samorządu terytorialnego, które w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe – wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy.
Współpracujemy z wieloma pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży. Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji kształcenia zawodowego na terenie powiatu, efektywną współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz pracodawcami na rzecz dopasowywania kształcenia do lokalnego rynku pracy otrzymaliśmy NAGRODĘ MINISTRA GOSPODARKI.
Wspieramy uzdolnionych uczniów. W latach 2014- 2018 Starosta Kwidzyński przyznał 363 stypendia za osiągnięcia w nauce na łączną kwotę 240 000 zł. Realizujemy innowacyjny projekt dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”
Modernizujemy budynki szkolne i ich otoczenie. W latach 2014- 2018 przeprowadziliśmy: termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołów Szkół Ogólnokształcących nr 1 i 2, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, przeprowadziliśmy modernizację obiektów warsztatów dla potrzeb CKU i CKP w Kwidzynie, modernizację internatu ZSP nr 2, wykonaliśmy ogrodzenie i utwardzenie placu i chodników przy budynku CKZiU , drogę wewnętrzną, próg zwalniający, miejsca parkingowe przy budynku CKP w Kwidzynie, remont dachu budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych, wykonaliśmy podjazd dla uczniów niepełnosprawnych na scenę w auli Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, urządziliśmy tereny zielone przy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Aktualnie na ukończeniu są kompleksowe remonty z dostosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych 1 i 2, na które pozyskaliśmy bardzo duże środki z funduszy europejskich.
Nasze szkoły – osiągają bardzo wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych. W latach 2018, 2016, 2015 Kwidzyńscy maturzyści najlepsi na całym Pomorzu w zdawalności matury !!! W roku 2017 i 2014 to ścisła czołówka województwa. Realizują wiele projektów finansowanych ze środków europejskich i własnych, m.in.: praktyki zawodowe w firmach za granicami kraju. Stworzyły bogatą ofertę edukacyjną, w tym organizują wiele zajęć pozalekcyjnych. Efektem są sukcesy osiągane w konkursach organizowanych przez uczelnie wyższe lub finansowane przez MEN, m.in w latach 2014-2018 uczniowie podczas nauki w szkole ponadgimnzjalnej zdobyli 76 indeksów na wyższe uczelnie.
Nasze szkoły specjalne oferują doskonałe programy edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności cieszące się bardzo dobrą opinią rodziców potwierdzoną w badaniach ankietowych.

W przyszłości chcemy:
W dalszym ciągu dostosowywać ofertę w szkołach ponadpodstawowych do potrzeb rynku pracy.
Konsekwentnie utrzymywać wysoką jakość edukacji w z wiodącą pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zwiększać autonomię szkół.
Kontynuować wspieranie uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu kwidzyńskiego.
Wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w powiecie kwidzyńskim.
Dalej modernizować infrastrukturę budynków powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz stale poprawiać ich wyposażenie.
Sprawnie przeprowadzić szkoły i placówki oświatowe przez zmiany prawne wynikające z reformy.

2. BEZPIECZEŃSTWO
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego to jedno z najważniejszych zadań państwa.
Bezpieczeństwo publiczne, jego poczucie lub brak świadczy o jakości życia oraz o kierunkach i możliwościach rozwoju społeczeństwa. Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu były pomocne do zdefiniowania zagrożeń i problemów natury bezpieczeństwa publicznego, a tym samym stanowią podstawę do zaplanowania i realizacji konkretnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie. Co zrobiliśmy w tym zakresie:
Systematycznie przekazywaliśmy środki finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej na wyposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Utworzyliśmy sprawnie funkcjonujące Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W przyszłości chcemy:

Wpierać Państwową Straż Pożarną oraz Policję w dalszej rozbudowie bazy sprzętowej.
Zbiegać o zwiększenie patroli policji współfinansowanych przez samorządy.
Zachęcać do tworzenia powiatowo – gminnych projektów monitoringu wizyjnego.
Stworzyć i drożyć projekty mające na celu wychowanie i edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu przestępczości.

3. KOMUNIKACJA
Podstawową ideą rozwoju zintegrowanego transportu w powiecie kwidzyńskim jest pełne wykorzystanie obecnej sieci transportowej oraz jej ukierunkowana rozbudowa. Transport publiczny winien docierać do wszystkich gmin/miejscowości powiatu, tym samym zapewniając ich mieszkańcom możliwość komunikacji z Kwidzynem. Zadanie to jest niezbędne dla uniknięcia wykluczenia sołecznego oraz zapewnienia podstawowej potrzeby swobodnego przemieszczania się ludności.
Co zrobiliśmy w tym zakresie:
Zmodernizowaliśmy drogę Bądki-Wandowo-Jaromierz. Koszt inwestycji to ok. 5,8 min zł.
Zbudowaliśmy nowy most nad kanałem Palemona w Bronisławowie na drodze do Nebrowa Wielkiego.
Przeprowadziliśmy remont chodników przy drogach powiatowych, między innymi w miejscowościach: Cygany, Brokowo, Wandowo, Janowo, Gurcz i Rozajny Małe.
Co roku w każdej gminie powiatu remontowaliśmy drogi utrwalając nawierzchnię emulsją i grysami.

W przyszłości chcemy:

Koordynować działania pomiędzy powiatem, a gminami w zakresie konsolidacji i racjonalizacji publicznego transportu zbiorowego, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców powiatu.
Będziemy sukcesywnie zwiększać nakłady na remonty i modernizację dróg, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz dróg o większej przepustowości.

4. PRACA
Kształtowanie postaw i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, to ważne zadanie szkół i organów je prowadzących oraz instytucji rynku pracy, jak powiatowy urząd pracy.
Co zrobiliśmy w tym zakresie:
W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia zawodowego w powiecie nawiązaliśmy pogłębioną współpracę pomiędzy największymi firmami w powiecie i pracodawcami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych.
POZYSKALIŚMY BARDZO DUŻE ŚRODKI Z UE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW:
„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem” Wartość projektu: 18 910 127,80 zł + ok. 2 700 000 zł (koszty nieplanowane).Dofinansowanie z UE: 16 073 608,63 zł.
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów". Wartość projektu: 2 252 732,02 zł. Dofinansowanie z UE: 2 027 458,82 zł.
Organizowaliśmy szkolenia grupowe i indywidualne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Organizowaliśmy dla osób bezrobotnych staże umożliwiające zdobycie umiejętności zawodowych.
Finansowaliśmy koszty kształcenia ustawicznego.

W przyszłości:

Będziemy podejmować działania w zakresie konsolidacji szkoleń dla osób bezrobotnych na konkretne stanowiska pracy, np. uprawnienia dla określonych kategorii prawa jazdy oraz kwalifikacji zawodowych.
Stworzymy programy dające możliwość podnoszenia kwalifikacji osób pracujących,
w celu zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców powiatu.

5. ZDROWIE
Promocja zdrowia i profilaktyka to zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej , mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu.
Co zrobiliśmy w tym zakresie:
Od lutego 2015 r. do lipca 2016 r. realizowaliśmy projekt pilotażowy, pn. Równi w zdrowiu –profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim , w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu , finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz budżetu państwa.. Przeprowadzono badania profilaktyczne w zakresie nowotworów płuc i szyjki macicy u prawie 5 tysięcy mieszkańców. W ramach projektu m.in. zaszczepiono 1500 osób (w tym 1210 dziewczynek urodzonych w latach 2001, 2002, 2003, 2004) szczepionką ochronną przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Całkowity koszt projektu wyniósł 3150208 PLN. Kontynuacją projektu jest realizowany program polityki zdrowotnej pn. „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji 12-letnich dziewczynek z powiatu kwidzyńskiego, a w perspektywie wieloletniej –zmniejszenie zapadalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy kobiet zamieszkałych w powiecie kwidzyńskim.
Podejmowaliśmy działania adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w placówkach oświatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego prowadzone są ogólnopolskie programy edukacyjno-profilaktyczne w zakresie palenia tytoniu oraz aktywności ruchowej, skierowane głównie do dzieci i młodzieży, przez co w działalność prozdrowotną włączane są także osoby dorosłe (rodzice i nauczyciele).
Zwiększyliśmy liczbę miejsc w Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie poprzez dobudowę nowego skrzydła. Koszt to ok. 1,3 mln zł oraz przekazaliśmy 350 tys. zł na zakup wyposażenia oraz sprzętu, w tym aparatu USG.

W przyszłości chcemy:

Kontynuować programy profilaktyczne ochrony zdrowia: dzieci i młodzieży.
Propagować realizację programów profilaktycznych ochrony zdrowia, szczególnie na terenach wiejskich naszego powiatu.
Wspierać rozwiązania w zakresie doskonalenia zawodowego personelu medycznego.
Zintegrować opiekę medyczną poprzez zapewnienie mieszkańcom większej dostępności do brakujących poradni specjalistycznych, w szczególności onkologicznej.
Prowadzić nowoczesną edukację prozdrowotną, tworząc system zachęt do prozdrowotnych postaw i zachowań, np. jazda rowerem do pracy.
Prowadzić nowoczesną edukację proekologiczną, tworząc system zachęt do proekologicznych postaw i zachowań, np. korzystanie z komunikacji publicznej.

6. ŚRODOWISKO I TURYSTYKA
Poprawa stanu środowiska to jeden z celów polepszenia warunków życia mieszkańców. Duże walory krajobrazowe, przyrodnicze i krajoznawcze sprzyjają rozwojowi pod względem turystycznym powiatu. Dużą atrakcją są jeziora, lasy, zabytki historyczne oraz liczne szlaki turystyczne, zarówno piesze, rowerowe jak i kajakowe (rzeka Liwa).
Co zrobiliśmy w tym zakresie:
Poprawiamy stan techniczny zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego, m.in.: przeprowadziliśmy termomodernizację dawnego Gimnazjum Polskiego (obecna siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, koszt to ok. 750 tys. zł), modernizujemy dawny Pałac Fermora (później Pałac Rejencji), obecnie mieści Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i gmach Gimnazjum w Kwidzynie –gimnazjum klasyczne dla chłopców zbudowane w latach 1835-1837, obecnie zajmowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Koszt obu inwestycji przekracza 21 mln zł, z tego 18 mln zł to środki unijne.
Wspieraliśmy gospodarkę odpadami, w tym m.in. wspomagaliśmy finansowo mieszkańców w usuwaniu odpadów zawierających azbest.
Zajmowaliśmy się prawidłową eksploatacją i konserwacją systemów melioracji, w tym udrażnialiśmy rowy melioracyjne oraz przepusty pod drogami na terenie powiatu.

W przyszłości:
Stworzymy powiatowo-gminny program refundacji wymiany pieców na kotły niskoemisyjne. Będziemy wspierać rozwiązania sieciujące (łączące) usługi turystyki: pieszej, konnej, wodnej i rowerowej, takie jak: szlaki, ścieżki rowerowe oraz inne elementy infrastruktury.
Stworzymy program wdrażający sukcesywne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii.
Utworzymy wspólnie z gminami powiatu kwidzyńskiego miejsce sezonowego bezpiecznego wypoczynku nad wodą.


7. MIESZKAŃCY
Mieszkańcy powiatu chętnie integrują się w ramach różnych grup. W powiecie działają 174 organizacje pozarządowe.
Co zrobiliśmy w tym zakresie:
Co roku w ramach konkursów przekazujmy środki finansowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych.
Prowadzimy współpracę partnerską z powiatem Osterholz w Niemczech. To partnerstwo co roku owocuje współpracą samorządów, młodzieży, szkół, jednostek, instytucji i organizacji pozarządowych we wszystkich dziedzinach działania samorządu.
W przyszłości :
Utworzymy Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kwidzyńskiej celem podwyższenia jakości usług publicznych oraz sprawniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi.
Powołamy młodzieżową radę powiatu kwidzyńskiego.
Będziemy wpierać tworzenie młodzieżowych rad gminnych.
W dalszym ciągu będziemy wspierać organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kwidzyńskiego.

8. SENIORZY
W perspektywie czasowej proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał. Jego skutkiem będzie już nie tylko wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, ale także spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wraz z procesem starzenia się ludności będzie rosło zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, w tym na usługi dla coraz liczniejszej grupy osób sędziwych.
Co zrobiliśmy w tym zakresie:
Prowadziliśmy dwa domy pomocy społecznej z 295 miejscami w Kwidzynie dla osób somatycznie, przewlekle chorych oraz w Ryjewie dla 180 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Domy te świadczą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
Podpisaliśmy porozumienie o współfinansowaniu szczepień dla osób 65+ z grupy ryzyka i zapewniliśmy środki w budżecie powiatu w związku z wysoką zapadalnością seniorów na chorobę pneumokokową (m.in. z przewlekłym nieżytem oskrzeli, dychawicą oskrzelową). Szczepienia dla seniorów są bezpłatne.
W przyszłości :
Będziemy kontynuować realizację programów profilaktycznych ochrony zdrowia osób starszych. Podejmiemy działania w celu powstania na terenie powiatu domów dziennego pobytu seniora. Będziemy prowadzić działania wspierające aktywizację zawodową seniorów. Podejmiemy działania w celu utworzenia poradni geriatrycznej na terenie powiatu kwidzyńskiego.